UBND tỉnh Quảng Nam ủy quyền phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 7/11/2022 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3007/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính.

Quyết định số 3007/QĐ-UBND

Theo đó, ủy quyền các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, kể từ ngày ký ban hành Quyết định này cho đến khi có văn bản khác thay thế. cụ thể như sau:

Ủy quyền các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo ngành, lĩnh vực quản lý. 

Ủy quyền Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo ngành, lĩnh vực quản lý.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp chủ động xây dựng, ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo nội dung được ủy quyền nêu tại Điều 1 của Quyết định này; gửi về Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan để kiểm soát, theo dõi và phối hợp triển khai thực hiện. Cùng với đó, xây dựng, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo ngành, lĩnh vực quản lý.

Quyết định số 3007/QĐ-UBND

Tin liên quan