Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số (CCHC&CĐS) tỉnh lấy chỉ số CCHC để làm tiêu chí đánh giá thi đua

"Năm 2023 chúng ta phải tạo khí thế sôi nổi cho công cuộc cải cách hành chính và chuyển đổi số mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa. Cải cách thủ tục hành chính là phải chấm điểm. Đến ngày 05/11/2023 sẽ có số liệu để chấm điểm toàn tỉnh. Đơn vị, địa phương nào làm không được, rõ ràng là không hoàn thành nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo sẽ đề xuất với BTV Tỉnh ủy lấy chỉ số cải cách hành chính để làm tiêu chí ưu tiên đánh giá thi đua, xếp loại hằng năm cho các địa phương, đơn vị" - Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh tại phiên họp lần thứ 3, diễn ra vào chiều ngày 15/12. Tham dự có đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh, phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc.

Quang cảnh phiên họp lần thứ 3

Năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số (CCHC&CĐS) tỉnh đã tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Ban chỉ đạo đã ban hành Quy chế làm việc; thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên, ban hành Kế hoạch công tác năm 2022. Ban Chỉ đạo đã tổ chức 2 phiên họp, cho ý kiến chỉ đạo, định hướng các nhiệm vụ quan trọng về CCHC&CĐS để các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch về các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính và Kế hoạch về các nhiệm vụ đột phá về chuyển đổi số năm 2022.

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, trong năm 2022 công tác CCHC của tỉnh đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra và tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo CCHC&CĐS, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai CCHC có sự phân công, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp, các lĩnh vực, đặc biệt là sự phối hợp, tham gia đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan tham mưu CCHC nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Về lĩnh vực CCHC, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ trì thẩm định trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC, đồng thời phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC, bảo đảm phân định rõ các bước công việc, thời gian, trách nhiệm, tiến độ giải quyết, sản phẩm đầu ra cụ thể. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh là 1.822 thủ tục (cấp tỉnh: 1.447; cấp huyện: 261; cấp xã: 114). UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh. Đến nay, UBND tỉnh đã ủy quyền 200/260 TTHC có phát sinh hồ sơ. 

Trong năm, khối cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiếp nhận 477.263 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả 462.216, trong đó đúng hạn 294.848 hồ sơ; đang giải quyết 16.032 hồ sơ, trong đó trong hạn 11.786 hồ sơ. Tỉ lệ hồ sơ trễ hạn của khối cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã lần lượt là 0,2%; 28,54%; 5,88%.  Khối các cơ quan ngành dọc tại tỉnh đã giải quyết 1.452.374 hồ sơ, trong đó đúng hạn 1.446.088 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 99,57%.

 Về hồ sơ trực tuyến qua mạng internet mức độ 3, 4,  đến nay, UBND tỉnh đã triển khai 1.463 dịch vụ công trên địa bàn tỉnh, tích hợp 1.396 dịch vụ công mức 3, mức 4 vào Cổng dịch vụ công quốc gia. Khối cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiếp nhận thành công 194.328 hồ sơ, đạt tỉ lệ 55,73%. Khối cơ quan ngành dọc tại tỉnh tiếp nhận 567.943 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4. 

Về thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, tổng hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ này là 471.098 hồ sơ, trong đó tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 16.631 hồ sơ; cấp huyện 454.467 hồ sơ. 

Cùng với đó thì tỉnh cũng đã tăng cường chỉ đạo thực hiện cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Trong đó, điểm nổi bật là việc triển khai xây dựng hệ thống bản đồ thực thi thể chế của tỉnh để cung cấp thông tin giám sát, thống kê đối với các chỉ tiêu về tiến độ giải quyết TTHC, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh...   

Về lĩnh vực chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã được chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt. Qua đây đã đạt được một số kết quả ban đầu quan trọng, tạo nền tảng để tổ chức triển khai thực hiện công cuộc chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành tương đối đầy đủ hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chuyển đổi số và quan tâm bố trí kinh phí, nguồn nhân lực để thực hiện chuyển đổi số. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số từng bước được xây dựng và nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới. Quảng Nam xếp thứ 25/63 về kết quả xếp hạng chỉ số chuyển đổi số - DTI 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả này đã phản ánh nỗ lực của tỉnh Quảng Nam về chuyển đổi số trong thời gian qua. 

Tại phiên họp, đại diện các cơ quan chuyên môn và các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cũng nêu ra một số tồn tại hạn chế trong năm 2022 như công tác chỉ đạo, điều hành CCHC ở một số cơ quan còn chưa sâu sát, thiếu quyết liệt. Cải cách TTHC mới chỉ dừng lại ở việc chấp hành, triển khai quy định của trung ương, chưa năng động, linh hoạt, thiếu tính mới, đột phá. Tỉ lệ hồ sơ trễ hạn ở lĩnh vực đất đai cao. Kiểm soát, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao chưa tốt. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng về năng lực chuyên môn, yêu cầu trong tình hình mới;... Nhiều địa phương phải sử dụng quá nhiều phần mềm; phải nhập lại cùng nội dung thông tin trên các phần mềm khác nhau. Việc kết nối chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các Bộ, ngành Trung ương và địa phương còn hạn chế. Việc kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do còn một số thiết bị mạng và máy chủ còn tồn tại lỗ hổng bảo mật, hạ tầng của tỉnh vẫn chưa đảm bảo để kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nguồn nhân lực làm công tác chuyển đổi số ở các đơn vị còn thiếu, phần lớn là cán bộ kiêm nhiệm nên khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số ở đơn vị, địa phương...

Về nhiệm vụ năm 2023, tại Phiên họp, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, kiến nghị giải pháp để thực hiện đạt kết quả cao hơn. Trong đó kiến nghị tỉnh tăng cường đẩy mạnh phân cấp ủy quyền giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác số hóa dữ liệu đảm bảo sạch, sống, chính xác để chia sẻ kết nối dữ liệu để dùng chung, bổ sung nhân lực để đảm trách công việc tiếp nhận giải quyết do khối lượng hồ sơ TTHC quá nhiều. Cần nêu cao nhận thức, làm cuộc cách mạng thay đổi tư duy đối với người đứng đầu chính quyền cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường tổ chức hội thảo chuyên sâu. Tổ chức điều tra xã hội học để đánh giá và ghi nhận ý kiến của xã hội đối với công tác CCHC&CĐS. Kiểm tra đánh giá về vai trò của tổ chức đảng nơi những tập thể để nhiều tồn tại vướng mắc về CCHC&CĐS. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kiến nghị, năm 2023, tỉnh cần tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền CCHC&CĐS. Phải làm cho mọi tầng lớp nhân dân thấy được lợi ích to lớn để đồng hành xây dựng với chính quyền các cấp. Cần quan tâm tổ chức cuộc thi tìm hiểu CCHC&CĐS trên sóng truyền hình nhằm phát huy hiệu quả truyền thông, lan tỏa được khí thế đến với các tầng lớp nhân dân.  

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định, chúng ta làm là làm thực chất, sát thực tiễn, không chạy theo thành tích, theo chỉ số. Xác định được tinh thần khách quan đó nên chúng ta mới làm hiệu quả, chất lượng được. Năm 2023, hoạt động CCHC cần chú trọng vào việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC ở ngay tại các cơ quan và bộ phận một cửa. Còn chuyển đổi số theo ngành, lĩnh vực thì chúng ta phải đi thẳng vào vấn đề mấu chốt, trọng tâm, trọng điểm, có hướng dẫn cụ thể là cần làm việc gì, tránh bị động, dàn trải chung chung. 

Đồng chí Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Kết luận phiên họp lần thứ 3, đồng chí Phan Việt Cường đánh giá cao sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ và người đứng đầu. Nhiều sở, ngành, địa phương vào cuộc thực sự quyết liệt, hiệu quả, có chuyển biến. Tuy nhiên kết quả vẫn chưa như mong muốn, kỳ vọng của Ban Chỉ đạo. Chuyển đổi số là phải toàn dân, cả người già, người trẻ, doanh nghiệp và cá nhân. Tuy nhiên các doanh nghiệp vừa vả nhỏ trên địa bàn tỉnh vẫn chưa chịu chuyển đổi số. Do đó tới đây phải tổ chức nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công dân và doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu về CCHC&CĐS. "Bước sang năm 2023, chúng ta phải tạo khí thế cho công cuộc cải cách hành chính và chuyển đổi số mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa. Cải cách TTHC là phải chấm điểm. Đến ngày 05/11/2023 là sẽ có số liệu để chấm điểm toàn tỉnh. Đơn vị, địa phương nào làm không được rõ ràng là không hoàn thành nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo sẽ đề xuất với BTV Tỉnh ủy lấy chỉ số CCHC để làm tiêu chí ưu tiên đánh giá thi đua, xếp loại hằng năm. Tôi cũng đề nghị triển khai ký kết quy chế phối hợp giữa tổ chức đảng ở cấp sở, ngành với cấp ủy địa phương để lãnh đạo việc sửa đổi lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, ngăn chặn tình trạng nhũng nhễu, phiền hà trong quá trình giải quyết thủ tục cho công dân" - Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC&CĐS tỉnh nhấn mạnh. 


 

Tin liên quan