Thành phố Tam Kỳ thực hiện chương trình “Tam Kỳ - Thành phố không thịt động vật hoang dã”

UBND thành phố Tam Kỳ vừa ban hành Kế hoạch số 6697/KH-UBND ngày 28/12/2022 triển khai thực hiện chương trình “Tam Kỳ - Thành phố không thịt động vật hoang dã” giai đoạn 2023 – 2030.

Kiểm tra một số nhà hàng tại phường An Mỹ

Kiểm tra một số nhà hàng tại phường An Mỹ

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý, tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ ĐVHD đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn bán, trao đổi, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ ĐVHD và các sản phẩm của chúng. Theo chức năng nhiệm vụ được phân công, xây dựng các Tổ cơ động, Đội liên ngành theo yêu cầu tham gia kiểm tra kiểm soát và thực hiện nghiêm việc xử phạt vi phạm theo thẩm quyền. Phấn đấu đến năm 2030 Tam Kỳ thực hiện thành công chương trình hành động “Tam Kỳ- thành phố không thịt Động vật hoang dã”.  Triển khai kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, phát triển, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; nghiêm cấm các hành vi: Săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Đồng thời, Chung tay bảo tồn, phục hồi, bảo vệ đa dạng sinh học; tạo nên trào lưu và chuẩn mực xã hội tốt đẹp về lối tiêu dùng văn minh và hành vi thân thiện với môi trường thiên nhiên, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ tuyệt chủng của các loài động vật hoang dã (ĐVHD).

Tin liên quan