Thành phố Tam Kỳ quyết tâm thực hiện nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt trên 90%

Ngày 23/12, UBND tỉnh có quyết định 3532/KH-UBND về việc ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023.