Hội nghị triển khai công tác văn hóa-khoa giáo năm 2023

Chiều ngày 17.2, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ tổ chức hội nghị triển khai công tác văn hóa-khoa giáo năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, đối với công tác khoa giáo, Thành ủy Tam Kỳ yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em, an sinh xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.  Thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan nhà nước trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khóa XII. 

Đối với công tác văn hóa-văn nghệ, Ban Tuyên giáo đã có hướng dẫn cụ thể. Yêu cầu các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng đã ban hành về công tác văn hóa - văn nghệ. Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam được nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (24/11/2021) và tinh thần, thông điệp của Hội thảo Quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” (29/11/2022). Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn, các cơ quan tuyên truyền của thành phố tăng cường tuyên truyền, quảng bá những giá trị tốt đẹp về hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; Chú trọng việc phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các giá trị nhân văn, biểu dương các tấm gương điển hình trong việc thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới; đồng thời phê phán các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đẩy mạnh việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, đảm bảo chất lượng, nội dung phong phú, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán của dân tộc và thị hiếu của thời đại, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của Nhân dân, các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Thông qua hoạt động văn hóa-khoa giáo tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn Đảng, toàn dân; phát huy cao độ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Tại hội nghị, một số ngành giáo dục, văn hóa, hội khuyến học, hội đông y, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã tham gia góp ý để thực hiện tốt hơn công tác văn hóa-khoa giáo đối với từng ngành.

Tin liên quan