Phường Trường Xuân ra mắt Mô hình “Dân vận khéo”

Tối ngày 15 tháng 03 năm 2023, tại nhà sinh hoạt khối phố Xuân Đông, UBND phường Trường Xuân phối hợp cùng Khối dân vận phường phát động thực hiện mô hình“Dân vận khéo”, vận động người dân trong việc thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước, nâng cấp nền đường Trần Cao Vân thuộc khối phố Xuân Đông, phường Trường Xuân.

Để thực hiện đồng bộ về công tác Dân vận của Đảng, theo tư tưởng và phong cách “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức tốt các phong trào thi đua“Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Từng bước hình thành nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục và nâng cao ý thức trách nhiệm của chính quyền địa phương và người dân trong việc thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước, nâng cấp nền đường Trần Cao Vân, tiến tới xây dựng Tuyến phố văn minh đô thị. Đảng uỷ ường Trường Xuân đã ban hành Kế hoạch số 319-KH/ĐU, ngày 17/02/2023 về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và chỉ đạo chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, mô hình “tự quản”năm 2023.