Rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị

UBND tỉnh vừa ban hành công văn, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Hiện nay, Bộ Nội vụ và một số Bộ quản lý chuyên ngành đã ban hành các Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với ngành, lĩnh vực quản lý. Để phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của các Sở, ngành, địa phương được hoàn chỉnh, đảm bảo theo hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương thực hiện các nội dung sau: 

Thường xuyên cập nhật kịp thời Thông tư của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp để rà soát, xây dựng, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Trong đó, lưu ý việc xây dựng Đề án vị trí việc làm phải tuân thủ quy định của Đảng, của Nhà nước; gắn với việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc đảm bảo phù hợp với số biên chế được giao và lộ trình tinh giản biên chế theo Kế hoạch số 218- KH/TU ngày 18/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tinh giản biên chế và sử dụng biên chế giai đoạn 2022 - 2026. 

Về vị trí việc làm trong tổ chức hành chính Căn cứ quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, Thông tư số 12/2022/TT-BNV1 , Thông tư số 13/2022/TT-BNV2 và Thông tư hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành các Sở, Ban, ngành, địa phương rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) phê duyệt theo thẩm quyền. 

Về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập Căn cứ quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP, Thông tư số 12/2022/TT-BNV và Thông tư hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành các Sở, Ban, ngành, địa phương rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm của đơn vị; phê duyệt hoặc trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) phê duyệt theo thẩm quyền. Lưu ý: Đối với các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp chưa có Thông tư hướng dẫn của Bộ chuyên ngành: thường xuyên theo dõi, cập nhật văn bản của Bộ chuyên ngành; chậm nhất trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày Thông tư của Bộ chuyên ngành có hiệu lực thi hành, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm, phê duyệt hoặc trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) phê duyệt theo thẩm quyền. 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện việc rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm; thẩm định tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm theo quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương và những kiến nghị, đề xuất (nếu có) trong quá trình thực hiện.

Nhấn vào đây để xem toàn văn công văn

Tin liên quan