Đảng ủy Quân sự thành phố Tam Kỳ khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân trong công tác dân vận và tuyên truyền đặc biệt

Sáng ngày 27.4, Đảng ủy Quân sự thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 154-CT/ĐUQSTW ngày 9.4.2008 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương “Về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới” (2008 – 2023) và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3.6.2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân
Khen thưởng các tập thể và cá nhân

15 năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 154 để cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, xác định rõ nhiệm vụ tuyên truyền đặc biệt trong tình hình mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đây là công tác tuyên truyền vận động thường xuyên đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết quân dân, phòng chống có hiệu quả “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiệc chặt chẽ theo phân cấp công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt trong diễn tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của địa phương, đơn vị. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tuyên truyền đặc biệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Đối với thực hiện Nghị quyết số 25 trong 10 năm qua, Đảng ủy Quân sự đã lãnh chỉ đạo công tác dân vận đồng bộ, toàn diện, thực chất, có chiều sâu, phù hợp với thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong LLVT thành phố và nhân dân. Giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; xây dựng 34 nhà nghĩa tình đồng đội, nhà tình nghĩa; tặng 5 sổ tiết kiệm; tham gia trên 15 ngàn ngày công giúp nhân dân sửa chữa nhà, làm các công trình dân sinh. Hội nghị đã tuyên dương khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân.

Tin liên quan