UBMTTQVN thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị thực hiện ký kết Chương trình giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững gắn với phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” năm 2023

Sáng ngày 27.4, UBMTTQVN thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị thực hiện ký kết Chương trình thống nhất hành động tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững gắn với phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” năm 2023.

UBMTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên ký kết Chương trình
UBMTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên ký kết Chương trình

Chương trình thống nhất hành động phân công trách nhiệm cụ thể giữa MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức thực hiện đảm bảo 5 nội dung của cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững gắn với phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”. Các tổ chức chính trị - xã hội đăng ký cụ thể xây dựng các công trình, mô hình nông thôn mới, đô thị văn minh ở từng lĩnh vực; địa chỉ giúp đỡ hộ nghèo cụ thể; đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lồng ghép nhiệm vụ tham gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào “đoàn kết sáng tạo” với các hoạt động của tổ chức mình.

Từ đây, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam thành phố, thế mạnh và tính chủ động sáng tạo của mỗi tổ chức thành viên, tạo sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023.

Tin liên quan