Ban pháp chế HĐND thành phố giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tại phường Trường Xuân

Chiều ngày 08/5/2023, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND thành phố do bà Đặng Thị Phú Hoa – Thành uỷ viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát về tình hình thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tại phường Trường Xuân; tham gia Đoàn giám sát có thành viên Ban Pháp chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, Phòng Nội vụ thành phố.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Trường Xuân báo cáo tại buổi giám sát

Theo báo cáo của địa phương, Trường Xuân là phường loại 2 do đó số lượng cán bộ, công chức của phường được bố trí 21 người, người hoạt động không chuyên trách là 12 người. Trong những năm qua, việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức tại địa phương đảm bảo số lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn; đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đáp ứng năng lực thực hiện nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình với công việc, tạo được uy tín trong Nhân dân.