Mức thu giá dịch vụ đo đạc địa chính thửa đất; kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai trên địa bàn thành phố Tam Kỳ

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tam Kỳ thông báo Mức thu giá dịch vụ đo đạc địa chính thửa đất; kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai trên địa bàn thành phố Tam Kỳ kế từ ngày 01/7/2023 như sau

Tin liên quan