HĐND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến kể từ ngày 01/8/2023

Ngày 12/7/2023, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị Quyết số 07/2023/NQ-HĐND về việc quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến kể từ ngày 01/8/2023

Mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến quy định cụ thể như sau:

1. Mức thu bằng 50% mức thu phí, lệ phí quy định tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016, số 07/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2017, số 21/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017, số 28/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017, số 03/2023/NQ-HĐND ngày 21 tháng 3 năm 2023 được áp dụng đối với 03 khoản phí và 05 khoản lệ phí sau:

a) Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

c) Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

d) Lệ phí đăng ký kinh doanh.

đ) Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

e) Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

f) Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

g) Lệ phí hộ tịch.

2. Mức thu bằng 80% mức thu phí quy định tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016, số 07/2022/NQ-HĐND

ngày 21 tháng 4 năm 2022 được áp dụng đối với 05 khoản phí sau:

a) Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

b) Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất.

c) Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt.

d) Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử

dụng nước dưới đất.

đ) Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.

TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Tin liên quan