Tập trung triển khai xây mới, sửa chữa nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn, khối phố và lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời năm 2023

Sáng ngày 20/7, ông Nguyễn Hồng Lai – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 415/NQ-HĐND, ngày 20/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ đầu tư xây mới, sửa chữa nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn, khối phố và lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời trên địa bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2023 – 2026. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố và đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường.

        Theo báo cáo của Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố, trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, Phòng đã kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định triển khai thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2026 và cụ thể bằng kế hoạch hằng năm.