Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ phối hợp Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

         Sáng ngày 14/7/2023 vừa qua, Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố Tam Kỳ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về một số quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ban hành ngày 10/11/2022, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023.

         Đến tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó trưởng phòng Tư pháp thành phố và gần 117 hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố.

        Tại Hội nghị ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng phòng Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật thành phố đã tuyên truyền về sự cần thiết ban hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, một số điểm mới trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và 04 nhóm nội dung trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn: công khai thông tin ở xã, phường, thị trấn; nhân dân bàn và quyết định; nhân dân tham gia ý kiến; nhân dân kiểm tra, giám sát. 

         Qua đó, nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần phát huy quyền làm chủ trong nhân dân, trước hết là trong đội ngũ hội viên Hội Cựu chiến binh, nhằm thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

  Mỹ Phan

Tin liên quan