Tổng kết công tác thi đua năm 2023 của Khối thi đua Phòng Văn hóa và Thông tin (VH&TT) và Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình (VH – TT & TT – TH)

Lĩnh vực thông tin, truyền thông có chuyển biến tích cực trong năm 2023 và định hướng tiếp tục đẩy mạnh trong năm 2024 là nội dung nêu bật trong tổng kết công tác thi đua năm 2023 của Khối thi đua Phòng Văn hóa và Thông tin (VH&TT) và Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình (VH – TT & TT – TH)