Tam Kỳ hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 421-KH/BTGTW về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (https://baocaovien.vn). Tam Kỳ phát động hưởng ứng cuộc thi theo Kế hoạch số 421-KH/BTGTW.

 

Theo đó, nội dung cuộc thi: Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 17/3/2024, gồm 03 tuần thi: Tuần thi thứ nhất: Từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 03/3/2024; Tuần thi thứ hai: Từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 10/3/2024; Tuần thi thứ ba: Từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024.

Cơ cấu giải thưởng, gồm 01 giải Nhất, trị giá 3.000.000 đồng; 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Mỗi tuần thi, Ban Tổ chức sẽ đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm và công bố kết quả của các cá nhân đạt giải trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (https://baocaovien.vn).

Tin liên quan