Kiểm tra, đánh giá năng suất cây trồng vụ Đông Xuân 2023-2024

Hiện nay, cây trồng vụ Đông Xuân 2023-2024 đang giai đoạn chín, thu hoạch. Tổ công tác thành phố tổ chức thăm đồng, kiểm tra, đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2023-2024.