Thôn Thăng Tân, xã Tam Thăng phát động xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu

Sáng ngày 08/6, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Tam Thăng tổ chức Lễ phát động xây dựng "Thôn nông thôn mới kiểu mẫu" thôn Thăng Tân

UBND thành phố Tam Kỳ phê duyệt phương án xây dựng thôn Thăng Tân, xã Tam Thăng đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” theo bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025 vào ngày 28/5/2024 tại Quyết định số 2284/QĐ-UBND.

Toàn cảnh buổi Lễ phát động

 

Tại Lễ phát động, xã Tam Thăng đã nêu lên 02 tiêu chí đạt (tiêu chí số 7 về môi trường; tiêu chí số 8 về Chi bộ Đảng, Ban Phát triển thôn và các Đoàn thể chính trị) và 08 tiêu chí chưa đạt (tiêu chí số 1 về giao thông; tiêu chí số 2 về điện; tiêu chí số 3 về vườn và nhà ở hộ gia đình; tiêu chí số 4 về phát triển sản xuất, kinh doanh và lao động qua đào tạo; tiêu chí số 5 về thu nhập và nghèo đa chiều; tiêu chí số 6 về văn hóa, giáo dục, y tế; tiêu chí số 9 về Quốc phòng và an ninh, trật tự xã hội; tiêu chí số 10 về hài lòng của người dân khi xây dựng NTM kiểu mẫu) của thôn nông thôn mới kiểu mẫu và quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phấn đấu đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” theo bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025 theo các chỉ tiêu được UBND thành phố phê duyệt.

Ông Trình Công Quốc - PCT UBND xã Tam Thăng đọc Quyết định phê duyệt Phương án xây dựng thôn Thăng Tân đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” theo bộ tiêu chí giai đoạn 2022 - 2025

 

Ông Dương Thẻ - Trưởng thôn Thăng Tân đọc diễn văn phát động