Tam Kỳ phấn đấu đến năm 2030, đội ngũ trí thức có trình độ sau đại học trên 1.000 người

Ngày 12/6/2024 vừa qua, Bí thư Thành ủy Trần Nam Hưng ký ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nuớc nhanh và bền vững trong giai đoạn mới trên địa bàn thành phố (viết tắt là Nghị quyết số 45-NQ/TW).

Tam Kỳ phấn đấu đến năm 2030, đội ngũ trí thức có trình độ sau đại học là trên 1.000 người

 

Mục đích nhằm quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 45-NQ/TW, Kế hoạch số 20-KH/TW, Chương trình số 52- CTr/TU, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò của đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nghị quyết số, kế hoạch, chương trình góp phần xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố Tam Kỳ nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. 

Mục tiêu chung nhằm xây dựng đội ngũ trí thức của thành phố Tam Kỳ lớn mạnh, đảm bảo chất lượng và số lượng, có cơ cấu hợp lý trong các ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới, đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần đưa thành phố Tam Kỳ phát triển nhanh, bền vững. 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức thành phố Tam Kỳ đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, có tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến cho công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Tam Kỳ, là nguồn lực đặc biệt quan trọng, giữ vai trò tiên phong trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo; góp phần củng cố khối liên minh công nhân, nông dân, trí thức và tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Phấn đấu đến năm 2030, đội ngũ trí thức có trình độ sau đại học là trên 1.000 người. 100% cán bộ, công chức, viên chức các cấp được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh quy định và cập nhật kiến thức mới; 100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố, cấp xã có trình độ phù hợp với Đề án vị trí việc làm. Chú trọng phát triển số lượng trí thức có trình độ sau đại học đáp ứng mức chuẩn theo quy định cho tất cả các cơ quan, đơn vị, nhất là trong cơ sở y tế, giáo dục và đào tạo. Số hóa đầy đủ dữ liệu về công trình, đề tài khoa học các cấp nhằm phục vụ tốt cho việc nghiên cứu, phổ biến, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống. Hoàn thành việc xây dựng dữ liệu về đội ngũ trí thức của thành phố; về đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà văn hóa, chuyên gia các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật là người Tam Kỳ đang công tác tại các tỉnh, thành phố trong nước và ở nước ngoài. 

Phấn đấu đến năm 2045, đội ngũ trí thức của thành phố lớn mạnh, đảm bảo chất lượng và số lượng, có cơ cấu hợp lý trong các ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới, đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần đưa thành phố Tam Kỳ phát triển nhanh, bền vững. 

Thành phố cũng đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp lớn như: (1). Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức; (2). Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài; (3). Tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức; (4). Tăng cường nguồn lực xây dựng đội ngũ trí thức chủ động, tích cực hội nhập quốc tế;  (5) Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các hội trí thức. 

Tin liên quan