Ngăn chặn, giảm thiểu sự xuất hiện và tác động của các loài ngoại lai xâm hại, quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Hiện nay, tình trạng xâm lấn của một số loài ngoại lai xâm hại như: bèo tây, cây ngũ sắc, cây mai dương, ốc bưu vàng, … đang diễn ra. Đồng thời, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng chưa được người nông dân quan tâm đúng mức, gây tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người.

     Để ngăn chặn, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại, giảm thiểu mối nguy hại từ hoạt động sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, các địa phương cần triển khai thực hiện các nội dung

     Đối với việc ngăn chặn, kiểm soát loài ngoại lai xâm hạị: cần tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động người dân tuyệt đối không tổ chức mua bán, nuôi trồng, sử dụng, phóng sinh loài ngoại lai xâm hại; nếu phát hiện loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại xuất hiện, phải kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý, tiêu hủy theo đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại tại các địa phương. Đồng thời, tổ chức các đợt cao điểm diệt trừ, xử lý các loài ngoại lai xâm hại, trong đó tập trung vào các loài như: ốc bươu vàng, bèo tây, cây ngũ sắc, cỏ lào, cây mai dương, cây trinh nữ móc.

     Đối với việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” - đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng - nồng độ, đúng cách; thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đảm bảo theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ở địa phương; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, phát động phong trào thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất trồng trọt.

     Ngoài ra, các địa phương cần lồng ghép các hoạt động nhằm ngăn chặn, giảm thiểu các loài ngoại lai xâm hại và quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vào các chương trình, mô hình có liên quan ở địa phương để đảm bảo việc triển khai thực hiện được đồng bộ và có hiệu quả.

Tin liên quan