Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm 2024

Với tinh thần trách nhiệm, đổi mới hoạt động, hoạt động của HĐND thành phố trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt nhiều kết quả nổi bật, giải quyết khối lượng công việc lớn, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

         Trong 6 tháng đầu năm, HĐND thành phố tổ chức thành công 02 kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, xem xét thông qua 08 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được chủ động triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm, có sự phối hợp chặt chẽ của UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan. Nội dung kỳ họp được các ngành chuẩn bị chu đáo, đảm bảo bám sát chủ trương của Trung ương, tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và những vấn đề đang được cử tri quan tâm.

Phiên họp Thường trực HĐND thành phố khoá XII

          Thường trực HĐND thành phố duy trì nghiêm túc phiên họp thường kỳ hằng tháng. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND thành phố đã thống nhất chủ trương đầu tư 11 dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền; thống nhất bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2024 cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Sau mỗi phiên họp, UBND thành phố đã tích cực tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề đã được chủ tọa phiên họp kết luận.

        Thường trực HĐND thành phố triển khai hoàn thành giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 269/NQ-HĐND, ngày 04/10/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách thành phố, xã, phường để đầu tư nâng cấp, chỉnh trang và khớp nối hạ tầng kỹ thuật tại các xã, phường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 – 2025. Tổ chức giám sát chuyên đề của Thường trực về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024.

Thường trực HĐND thành phố giám sát tại UBND phường Hoà Thuận

        Ngay từ đầu năm, các Ban HĐND thành phố đã chủ động ban hành kế hoạch, chương trình giám sát. Ban Kinh tế - Xã hội triển khai giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết 89/NQ-HĐND ngày 14/4/2022 của HĐND thành phố về phát triển Du lịch thành phố Tam Kỳ đến năm 2025, định hướng 2030. Giám sát thường xuyên việc chuyển quà, tiền của các cấp từ nguồn ngân sách nhà nước đến các đối tượng chính sách, xã hội; theo dõi nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân trước và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024, xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023…

         Ban Pháp chế đã triển khai 18 cuộc giám sát theo kế hoạch với 03 chuyên đề về tình hình đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Giáp thìn 2024; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tình hình thực hiện Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, Nghị định 108/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn cấp huyện. Triển khai giám sát thường xuyên về chấp hành và thực thi pháp luật của các cơ quan khối Nội chính. Các Ban của HĐND thành phố đã tích cực, chủ động thẩm tra các nội dung trình kỳ họp đảm bảo nội dung, tiến độ. Báo cáo thẩm tra thể hiện quan điểm phản biện và đề xuất nhiều vấn đề phù hợp với thực tiễn, đồng thời, kiến nghị và gợi mở nhiều vấn đề để đại biểu HĐND thành phố thảo luận, biểu quyết.