Tập huấn thu thập chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người tại các xã nông thôn mới

Sáng ngày 9/7, Chi cục Thống kê khu vực Tam Kỳ - Phú Ninh tổ chức hội nghị tập huấn thu thập chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2024 trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tham gia hội nghị, 24 điều tra viên của 4 xã nông thôn mới gồm Tam Thăng, Tam Ngọc, Tam Thăng và Tam Phú được hướng dẫn về quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các xã thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, cách sử dụng phiếu thu thập thông tin, hướng dẫn tổng hợp và suy rộng thông tin. Cuộc khảo sát được tiến hành điều tra chọn mẫu và áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp, điều tra viên sử dụng phương pháp CAPI (phỏng vấn cá nhân) với sự trợ giúp của điện thoại thông minh để thu thập thông tin. Nội dung phiếu thông tin thu thập gồm nhân khẩu thu thập thông tin và thu nhập của hộ. Thông tin về thu nhập bao gồm: thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ trồng trọt; thu nhập từ chăn nuôi; thu nhập từ lâm nghiệp; thu nhập từ thủy sản; thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản và các nguồn thu nhập khác. Sau khi được tập huấn, căn cứ vào danh sách hộ được giao, điều tra viên đến trực tiếp gặp chủ hộ và thành viên trong hộ để phỏng vấn thu thập thông tin, không sử dụng bất kỳ một tài liệu sẵn có nào để thay thế cho phỏng vấn trực tiếp. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/8/2024 đến ngày 15/8/2024. Thời gian kiểm tra, nghiệm thu phiếu của điều tra viên từ ngày 16/8 – 31/8/2024. 

Tin liên quan