Triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

<div style="text-align: justify;"><strong>Ngày 13 tháng 10 năm 2011, Chi cục Thuế thành phố có thông báo số 5969/TB-CCT về việc triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng </strong><strong>đất phi nông nghiệp. Nội dung cụ thể: <a href="/Portals/0/TinTuc/Tuyen%20truyen%20Luat%20Thue%20SD%20dat%20Phi%20NN%20%202011.doc">thongbao</a>.</strong><br /> <br /> </div>

Thông báo về hoá đơn và khấu trừ thuế TNCN

<div style="text-align: justify;"><strong>Chi cục Thuế vừa có thông báo gửi tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân về một số vấn đề liên quan đến hoá đơn và việc khấu trừ thuế TNCN như sau:</strong><br /> </div>

Thông báo của Chi cục Thuế về nợ thuế Nhà đất

<div style="text-align: justify;"><strong>Theo Công văn 390/CCT-TTHT ngày 06/10/2011 của Chi cục Thuế, nay Chi cục Thuế thành </strong><strong>phố thông báo về nợ thuế Nhà đất với các nội dung như sau:</strong><br /> </div>

Thông báo về việc triển khai thực hiện nội dung chính sách thuế.

<div style="text-align: justify;"><strong>Năm 2011 chính sách thuế thu nhập cá nhân có một số nội dung sửa đổi, bổ sung. Để các tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật về thuế, thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định. Chi cục thuế thành phố Tam Kỳ có thông báo số 5337 /TB- CCT ngày 31/8/2011 gửi các tổ chức, doanh nghiệp. Nội dung <a href="/Portals/0/VanBanPhapLuat/Thong%20bao%20co%20quan%20chi%20tra%20NQ%2008%20phat%20hanh.doc">thongbao</a>.</strong><br /> </div>

Thông báo quy định về hoá đơn đối với các DN siêu nhỏ

<strong>Chi cục Thuế thành phố vừa có thông báo số 4754/TB-CCT ngày 08/8/2011 quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ. Nội dung cụ thể: <a href="/Portals/0/VanBanPhapLuat/Thong%20bao%20ve%20tao%20hoa%20don.doc">thongbao4754</a></strong>

Thông báo của Chi cục thuế Tam Kỳ

<strong>Chi cục thuế thành phố Tam Kỳ vừa có Thông báo về nội dung lưu ý khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/NĐ-CP và việc kê khai, nộp thuế Nhà đất năm 2011. Cụ thể:</strong>