Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Nghị quyết Kỳ họp đột xuất tháng 11/2022 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XII Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
2 Tài liệu kỳ họp đột xuất, HĐND thành phố tam kỳ khóa XII. nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 11) Khóa XII Kỳ họp đột xuất Xem chi tiết
3 Nghị quyết kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XII Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
4 Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 10/2022) Khóa XII Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
5 Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XII Kỳ họp thứ 5 Xem chi tiết
6 Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 7/2022) Khóa XII Kỳ họp thứ 5 Xem chi tiết
7 Nghị Quyết kỳ họp đột xuất, HĐND thành phố tam kỳ khóa XII. nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XII Kỳ họp đột xuất Xem chi tiết
8 Tài liệu tổ chức kỳ họp đột xuất, HĐND thành phố tam kỳ khóa XII. nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 4) Khóa XII Kỳ họp đột xuất Xem chi tiết
9 Nghị quyết kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XII Kỳ họp thứ 4 Xem chi tiết
10 Tài liệu kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 12) Khóa XII Kỳ họp thứ 4 Xem chi tiết
11 Tài liệu họp thứ 4 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 11) Khóa XII Kỳ họp thứ 4 Xem chi tiết
12 Nghị quyết kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XII Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
13 Tài liệu kỳ họp thứ 3 - HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XII Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
14 Nghị Quyết Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ kỳ họp thứ 2 khóa XII Khóa XII Kỳ họp thứ 2 Xem chi tiết
15 Tài liệu kỳ họp thứ 2 - HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XII Kỳ họp thứ 2 Xem chi tiết
16 Nghị Quyết Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ kỳ họp thứ 12 khóa XI Khóa XI Kỳ họp thứ 12 Xem chi tiết
17 Công văn Số: 248/HĐND-VP V/v gửi ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 10 - HĐND thành phố khóa XI Khóa XI Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
18 Thông báo tổ chức kỳ họp bất thường - HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI Khóa XI Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
19 Thông báo tổ chức kỳ họp thứ 10 - HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI Khóa XI Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
20 Tài liệu kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 Khóa XI Kỳ họp thứ 8 Xem chi tiết