Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Nghị quyết kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XII Kỳ họp thứ 12 Xem chi tiết
2 Tài liệu kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 5/2024) Khóa XII Kỳ họp thứ 12 Xem chi tiết
3 Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XII Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
4 Tài liệu kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 4/2024) Khóa XII Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
5 Nghị quyết kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XII Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
6 Tài liệu kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 12/2023) Khóa XII Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
7 Nghị quyết kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XII Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
8 Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 10/2023) Khóa XII Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
9 Nghị quyết kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XII Kỳ họp thứ 8 Xem chi tiết
10 Tài liệu kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 7/2023) Khóa XII Kỳ họp thứ 8 Xem chi tiết
11 Nghị Quyết kỳ họp đột xuất, HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 5/2023) Khóa XII Kỳ họp đột xuất Xem chi tiết
12 Tài liệu kỳ họp đột xuất, HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 5/2023 Khóa XII Kỳ họp đột xuất Xem chi tiết
13 Nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XII Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
14 Tài liệu kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 12/2022) Khóa XII Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
15 Nghị quyết Kỳ họp đột xuất tháng 11/2022 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XII Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
16 Tài liệu kỳ họp đột xuất, HĐND thành phố tam kỳ khóa XII. nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 11) Khóa XII Kỳ họp đột xuất Xem chi tiết
17 Nghị quyết kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XII Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
18 Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 10/2022) Khóa XII Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
19 Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XII Kỳ họp thứ 5 Xem chi tiết
20 Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 7/2022) Khóa XII Kỳ họp thứ 5 Xem chi tiết