Thông báo thay đổi thời gian kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XI
Tiêu đề Thông báo thay đổi thời gian kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XI
Nhiệm kỳ Khóa XI
Kỳ họp Kỳ họp thứ 7
Tải về