Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI
Tiêu đề Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI
Nhiệm kỳ Khóa XI
Kỳ họp Kỳ họp thứ 5
Tải về