Tài liệu kỳ họp đột xuất HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 4/2022)
Tiêu đề Tài liệu kỳ họp đột xuất HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 4/2022)
Nhiệm kỳ Khóa XII
Kỳ họp Kỳ họp thứ 4
Tải về