Nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026