Tài liệu kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 7/2023)
Tiêu đề Tài liệu kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 7/2023)
Nhiệm kỳ Khóa XII
Kỳ họp Kỳ họp thứ 8
Tải về