Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Tài liệu họp thứ 4 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2016-2021 (tháng 12) Khóa XII Kỳ họp thứ 4 Xem chi tiết
2 Tài liệu họp thứ 4 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2016-2021 (tháng 11) Khóa XII Kỳ họp thứ 4 Xem chi tiết
3 Nghị quyết kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2016-2021 Khóa XII Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
4 Tài liệu kỳ họp thứ 3 - HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XII Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
5 Nghị Quyết Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ kỳ họp thứ 2 khóa XII Khóa XII Kỳ họp thứ 2 Xem chi tiết
6 Tài liệu kỳ họp thứ 2 - HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XII Kỳ họp thứ 2 Xem chi tiết
7 Nghị Quyết Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ kỳ họp thứ 12 khóa XI Khóa XI Kỳ họp thứ 12 Xem chi tiết
8 Công văn Số: 248/HĐND-VP V/v gửi ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 10 - HĐND thành phố khóa XI Khóa XI Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
9 Thông báo tổ chức kỳ họp bất thường - HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI Khóa XI Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
10 Thông báo tổ chức kỳ họp thứ 10 - HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI Khóa XI Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết