Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Công văn Số: 248/HĐND-VP V/v gửi ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 10 - HĐND thành phố khóa XI Khóa XI Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
2 Thông báo tổ chức kỳ họp bất thường - HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI Khóa XI Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
3 Thông báo tổ chức kỳ họp thứ 10 - HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI Khóa XI Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
4 Tài liệu kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 Khóa XI Kỳ họp thứ 8 Xem chi tiết
5 Thông báo thay đổi thời gian kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XI Khóa XI Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
6 Tài liệu kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 Khóa XI Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
7 Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI Khóa XI Kỳ họp thứ 5 Xem chi tiết
8 Văn bản kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XI nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XI Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
9 Văn bản kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XI Kỳ họp thứ 2 Xem chi tiết
10 Các nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Nam 2018 Khóa IX Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
11 Báo cáo hoạt động của TT.HĐND, các Ban HĐND quý I, một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 2017 4 Xem chi tiết
12 Thông báo kết luận của đồng chi Nguyễn Văn Lúa - Chủ tịch HĐND thành phố tại Hội nghị TT.HĐND thường kỳ đánh giá hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 2017 4 Xem chi tiết
13 Báo cáo số: 91/BC-UBND về công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố; tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 2017 4 Xem chi tiết