Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Dương Văn Chí
Ông Dương Văn Chí

Chức vụ: PCT HĐND thành phố

vanchitx@gmail.com
2 Đặng Thị Phú Hoa
Bà Đặng Thị Phú Hoa

Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố

phuhoa1970@yahoo.com.vn
3 Nguyễn Huy Thành
Ông Nguyễn Huy Thành

Chức vụ: Phó Trưởng ban KT-XH Hội đồng nhân dân thành phố

thanhql2010@gmail.com
4 Bùi Ngọc Ảnh
Ông Bùi Ngọc Ảnh

Chức vụ: Chủ tịch UBND thành phố

anhbn@quangnam.gov.vn
5 Trần Trung Hậu
Ông Trần Trung Hậu

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố

hautt2@quangnam.gov.vn
6 Nguyễn Minh Nam
Ông Nguyễn Minh Nam

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố

namnm2@quangnam.gov.vn
7 Nguyễn Hồng Lai
Ông Nguyễn Hồng Lai

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố

lainh2@quangnam.gov.vn
8 Trần Nam Hưng
Ông Trần Nam Hưng

Chức vụ: Bí thư Thành ủy

9 Nguyễn Duy Ân
Ông Nguyễn Duy Ân

Chức vụ: Phó Bí thư Thành uỷ

10 Phạm Hoàng Đức
Ông Phạm Hoàng Đức

Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

11  Nguyễn Thị Tân Xuân
Bà Nguyễn Thị Tân Xuân

Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận

12 Phan Như Tấn
Ông Phan Như Tấn

Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng Thành ủy

nhutanphan@gmail.com
13 Lê Hoài  Ngọc
Ông Lê Hoài Ngọc

Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

14 Phan Bá  Hội
Ông Phan Bá Hội

Chức vụ: Chánh văn phòng Thành ủy

bahoikttp@gmail.com
15 Nguyễn Thị Đào
Bà Nguyễn Thị Đào

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

daont@quangnam.gov.vn
16 Phan Châu  Tuấn
Ông Phan Châu Tuấn

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy

tuanpc4@quangnam.gov.vn
17 Thái Hùng Nhất
Ông Thái Hùng Nhất

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

nhatth@quangnam.gov.vn
18  Lê Thị Kim Vương
Bà Lê Thị Kim Vương

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

vuongltk@quangnam.gov.vn
19 Hoàng Trung Thành
Ông Hoàng Trung Thành

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

thanhht@quangnam.gov.vn
20 Trịnh Lương  Quý
Ông Trịnh Lương Quý

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

quytl@quangnam.gov.vn
21 Nguyễn Văn Thịnh
Ông Nguyễn Văn Thịnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

thinhnv1@quangnam.gov.vn
22 Nguyễn Thị Thảo
Bà Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: PCT UBMTTQVN

hoathachthao80@gmail.com
23 Huỳnh Nhật Vinh
Ông Huỳnh Nhật Vinh

Chức vụ: Trưởng Công an

24 Lương Thị Lâm  An
Bà Lương Thị Lâm An

Chức vụ: Công chức TP-HT

anltl@quangnam.gov.vn
25 Nguyễn Ngọc Đào
Ông Nguyễn Ngọc Đào

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy,

daonn1@quangnam.gov.vn
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công trên điện thoại