Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Dương Văn Chí
Ông Dương Văn Chí

Chức vụ: PCT HĐND thành phố

vanchitx@gmail.com
2 Đặng Thị Phú Hoa
Bà Đặng Thị Phú Hoa

Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố

phuhoa1970@yahoo.com.vn
3 Nguyễn Huy Thành
Ông Nguyễn Huy Thành

Chức vụ: Phó Trưởng ban KT-XH Hội đồng nhân dân thành phố

thanhql2010@gmail.com
4 Nguyễn Thị Thu Lan
Ông Nguyễn Thị Thu Lan

Chức vụ: Bí thư Thành ủy

5 Nguyễn Duy Ân
Ông Nguyễn Duy Ân

Chức vụ: Phó Bí thư Thành uỷ

6 Phạm Hoàng Đức
Ông Phạm Hoàng Đức

Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

7  Nguyễn Thị Tân Xuân
Bà Nguyễn Thị Tân Xuân

Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận

8 Phan Như Tấn
Ông Phan Như Tấn

Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng Thành ủy

nhutanphan@gmail.com
9 Lê Hoài  Ngọc
Ông Lê Hoài Ngọc

Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

10 Phan Bá  Hội
Ông Phan Bá Hội

Chức vụ: Chánh văn phòng Thành ủy

bahoikttp@gmail.com
11 Nguyễn Thị Đào
Bà Nguyễn Thị Đào

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

daont@quangnam.gov.vn
12 Phan Châu  Tuấn
Ông Phan Châu Tuấn

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy

tuanpc4@quangnam.gov.vn
13 Thái Hùng Nhất
Ông Thái Hùng Nhất

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

nhatth@quangnam.gov.vn
14  Lê Thị Kim Vương
Bà Lê Thị Kim Vương

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

vuongltk@quangnam.gov.vn
15 Hoàng Trung Thành
Ông Hoàng Trung Thành

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

thanhht@quangnam.gov.vn
16 Trịnh Lương  Quý
Ông Trịnh Lương Quý

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

quytl@quangnam.gov.vn
17 Nguyễn Văn Thịnh
Ông Nguyễn Văn Thịnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

thinhnv1@quangnam.gov.vn
18 Nguyễn Thị Thảo
Bà Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: PCT UBMTTQVN

hoathachthao80@gmail.com
19 Huỳnh Nhật Vinh
Ông Huỳnh Nhật Vinh

Chức vụ: Trưởng Công an

20 Lương Thị Lâm  An
Bà Lương Thị Lâm An

Chức vụ: Công chức TP-HT

anltl@quangnam.gov.vn
21 Nguyễn Ngọc Đào
Ông Nguyễn Ngọc Đào

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy,

daonn1@quangnam.gov.vn
22 Lữ Thị Ánh Nguyệt
Bà Lữ Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

23 Lê Ngọc Phú
Ông Lê Ngọc Phú

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

phuln@quangnam.gov.vn
24 Lê Minh Hải
Ông Lê Minh Hải

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

25 Nguyễn Văn Thưởng
Ông Nguyễn Văn Thưởng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

thuongnv5@quangnam.gov.vn
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công trên điện thoại