Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Trí
Ông Nguyễn Văn Trí

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

trinv3@quangnam.gov.vn
2 Lê Minh Hải
Ông Lê Minh Hải

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

3 Nguyễn Văn Thưởng
Ông Nguyễn Văn Thưởng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

thuongnv5@quangnam.gov.vn
4  Nguyễn Thành Lệ
Ông Nguyễn Thành Lệ

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

lent2@quangnam.gov.vn
5 Trần Quốc Huy
Ông Trần Quốc Huy

Chức vụ: Trưởng Công an phường

huytq3@quangnam.gov.vn
6 Nguyễn Cao Trí
Ông Nguyễn Cao Trí

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

trinc@quangnam.gov.vn
7 Hoàng Văn Nga
Ông Hoàng Văn Nga

Chức vụ: CHT Ban Chỉ huy Quân sự

ngahv@quangnam.gov.vn
8 Lương Thị Gái
Bà Lương Thị Gái

Chức vụ: Công chức VP-TK

gailt1@quangnam.gov.vn
9 Nguyễn Ngọc Chuyển
Ông Nguyễn Ngọc Chuyển

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường

10 Nguyễn Ngọc  Dũng
Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

dungnn5@quangnam.gov.vn
11 Trần Tiến Cường
Ông Trần Tiến Cường

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

cuongtt3@quangnam.gov.vn
12 Phạm Bá Sang
Ông Phạm Bá Sang

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

sangpb@quangnam.,gov.vn
13 Nguyễn  Quốc
Ông Nguyễn Quốc

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

quocn@quangnam.gov.vn
14 Đoàn Văn Ngọc
Ông Đoàn Văn Ngọc

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

ngocdv@quangnam.gov.vn
15 Nguyễn Văn Mẫn
Ông Nguyễn Văn Mẫn

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

mannv1@quangnam.gov.vn
16 Trương Thị Kim Anh
Bà Trương Thị Kim Anh

Chức vụ: PCT UBMTTQVN

17 Nguyễn Trường  Long
Ông Nguyễn Trường Long

Chức vụ: Trưởng Công an

truonglongcatk@gmail.com
18 Nguyễn Khắc Tân
Ông Nguyễn Khắc Tân

Chức vụ: CHT Ban Chỉ huy Quân sự

tannk@quangnam.gov.vn
19 Nguyễn Thị Quỳnh Trân
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trân

Chức vụ: Phụ trách Nội vụ - Thi đua - Khen thưởng

tranntq@quangnam.gov.vn
20 Nguyễn Thanh Tâm
Ông Nguyễn Thanh Tâm

Chức vụ: Phó Trưởng Công an

21  Trần Thông
Ông Trần Thông

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

thongt@quangnam.gov.vn
22 Bùi Thị  Hằng
Bà Bùi Thị Hằng

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

hangbt@quangnam.gov.vn
23 Bùi Tấn Công
Ông Bùi Tấn Công

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

congbt@quangnam.gov.vn
24  Trịnh Huy Hiếu
Ông Trịnh Huy Hiếu

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

hieuth1@quangnam.gov.vn
25
Ông

Chức vụ: PCT UBND

  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công trên điện thoại