Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Thông
Ông Nguyễn Văn Thông

Chức vụ: PCT UBND

tuphapthong@gmail.com
2 Phan Tấn Hùng
Ông Phan Tấn Hùng

Chức vụ: CT UBMTTQVN

mattranpanxuan@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hạnh
Bà Nguyễn Thị Hạnh

Chức vụ: PCT UBMTTQVN

4 Châu Văn Hội
Ông Châu Văn Hội

Chức vụ: Trưởng Công an

5 Đỗ Xuân Thọ
Ông Đỗ Xuân Thọ

Chức vụ: Phường đội trưởng

thophuong211@gmail.com
6 Nguyễn Thị Tố Uyên
Bà Nguyễn Thị Tố Uyên

Chức vụ: Văn phòng

vanphonganxuan@gmail.com
7 Nguyễn Thị Trà
Bà Nguyễn Thị Trà

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy, CT. HĐND

trant6@quangnam.gov.vn
8 Hồ Minh Sơn
Ông Hồ Minh Sơn

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

sonhm@quangnam.gov.vn
9 Lê Thị Diễm
Bà Lê Thị Diễm

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

diemlt4@quangnam.gov.vn
10 Trần Nguyễn Hồng Minh
Ông Trần Nguyễn Hồng Minh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

minhtnh@quangnam.gov.vn
11 Võ Văn Thanh
Ông Võ Văn Thanh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

thanhvv1@quangnam.gov.vn
12 Bùi Hữu Tiếp
Ông Bùi Hữu Tiếp

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

tiepbh@quangnam.gov.vn
13 Nguyễn Đình Tuân
Ông Nguyễn Đình Tuân

Chức vụ: CHT Ban Chỉ huy Quân sự

tuannd@quangnam.gov.vn
14 Nguyễn Văn Hưng
Ông Nguyễn Văn Hưng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

hungnv27quangnam.gov.vn
15 Nguyễn Trường Sơn
Ông Nguyễn Trường Sơn

Chức vụ: Bí thư

sonubnd_tamky@yahoo.com
16 Trần Minh Tiền
Ông Trần Minh Tiền

Chức vụ: Phó Bí thư

tranminhtienht3@gmai.com
17 Nguyễn Văn An
Ông Nguyễn Văn An

Chức vụ: Chủ tịch HĐND

vananhoathuan@gmail.com
18 Huỳnh Thị Mỹ Yến
Bà Huỳnh Thị Mỹ Yến

Chức vụ: PCT HĐND

tuananhht67@gmail.com
19 Dương Văn Tuấn
Ông Dương Văn Tuấn

Chức vụ: Lãnh đạo

tuandv@quangnam.gov.vn
20 Trần Kim Hà
Bà Trần Kim Hà

Chức vụ: PCT UBND

haubndhoathuan@gmail.com
21 Bùi Minh Trọng
Ông Bùi Minh Trọng

Chức vụ: CT UBMTTQVN

minhtronght@gmai.com
22 Trần Thị Thùy Hiền
Bà Trần Thị Thùy Hiền

Chức vụ: PCT UBMTTQVN

thuyhienpn@gmail.com
23 Nguyễn Minh Tiến
Ông Nguyễn Minh Tiến

Chức vụ: Trưởng Công an

24 Phạm Hoàng Phương
Ông Phạm Hoàng Phương

Chức vụ: Phường đội trưởng

haphuongdoi@gmail.com
25 Trần Thị Vương
Bà Trần Thị Vương

Chức vụ: Chuyên viên

vuongtt@quangnam.gov.vn
 • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công trên điện thoại