Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Đình  Diệu
Ông Nguyễn Đình Diệu

Chức vụ: PCT UBND

dinhdieuhoathuan@gmail.com
2 Mai Hồng Sanh
Ông Mai Hồng Sanh

Chức vụ: Bí thư

3 Trần Đình Sửu
Ông Trần Đình Sửu

Chức vụ: Phó Bí thư - CT. HĐND

4 Đặng Thị Ngọc Hà
Bà Đặng Thị Ngọc Hà

Chức vụ: PCT HĐND

5 Lê Đình Thành
Ông Lê Đình Thành

Chức vụ: Chủ tịch UBND

6 Phạm Hồng Tài
Ông Phạm Hồng Tài

Chức vụ: PCT UBND

taiph@quangnam.gov.vn
7
Ông

Chức vụ: PCT UBND

8 Đặng Thị Ngọc Hà
Bà Đặng Thị Ngọc Hà

Chức vụ: CT UBMTTQVN

9 Huỳnh Thị Như  Ngọc
Bà Huỳnh Thị Như Ngọc

Chức vụ: PCT UBMTTQVN

10 Nguyễn Chí   Hùng
Ông Nguyễn Chí Hùng

Chức vụ: Trưởng Công an

11 Nguyễn   Công
Ông Nguyễn Công

Chức vụ: Phường đội trưởng

12 Phạm Đào  Nhân
Ông Phạm Đào Nhân

Chức vụ: CC VP-TK

nhanpd@quangnam.gov.vn
13 Đỗ Văn Minh
Ông Đỗ Văn Minh

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy- Chủ Tịch UBND

minhdv6@quangnam.gov.vn
14 Mai Tấn Khoa
Ông Mai Tấn Khoa

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

khoamt@quangnam.gov.vn
15 Huỳnh Văn Hải
Ông Huỳnh Văn Hải

Chức vụ:  PBT Đảng uỷ -CT. HĐND

haihv3@quangnam.gov.vn
16  Nguyễn Hồng Lĩnh
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh

Chức vụ: CT. UBMTTQ

linhnh5@quangnam.gov.vn
17 Phan Văn Ngọc
Ông Phan Văn Ngọc

Chức vụ: PCT. UBND,

ngocpv@quangnam.gov.vn
18 Huỳnh Tấn Lịch
Ông Huỳnh Tấn Lịch

Chức vụ: PCT. UBND,

lichht@quangnam.gov.vn
19 Mai Tấn Cường
Ông Mai Tấn Cường

Chức vụ: PCT. HĐND

cuongmt@quangnam.gov.vn
20 Trần Thị Hồng Thảo
Bà Trần Thị Hồng Thảo

Chức vụ: PCT. UBMTTQ-PCT HỘI PN

thaotth@quangnam.gov.vn
21 Nguyễn Hồng  Lĩnh
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh

Chức vụ: Phường đội trưởng

22 Mai Tấn  Cường
Ông Mai Tấn Cường

Chức vụ: Văn phòng

tancuong84@gmail.com
23 Nguyễn Ngọc Cường
Ông Nguyễn Ngọc Cường

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

cuongnn2@quangnam.gov.vn
24 Ngô Đức Thanh
Ông Ngô Đức Thanh

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

thanhnd4@quangnam.gov.vn
25 Dương Văn Phú
Ông Dương Văn Phú

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

phudv2@quangnam.gov.vn
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công trên điện thoại