Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Thị Hạnh
Bà Phạm Thị Hạnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

hanhpt11@quangnam.gov.vn
2 Dương Thị Thu  Hà
Bà Dương Thị Thu Hà

Chức vụ: PCT UBMTTQVN

thuvang.29@gmail.com
3 Lưu Văn  Quân
Ông Lưu Văn Quân

Chức vụ: Trưởng Công an

4 Thái Văn  Trung
Ông Thái Văn Trung

Chức vụ: CHT Ban Chỉ huy Quân sự

trungtv6@quangnam.gov.vn
5 Lê Xuân Long
Ông Lê Xuân Long

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

tuann3@quangnam.gov.vn
6 Nguyễn Tuân
Ông Nguyễn Tuân

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

tuann3@quangnam.gov.vn
7 Cao Văn Cường
Ông Cao Văn Cường

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

cuongcv1@quangnam.gov.vn
8  Nguyễn Văn Ẩn
Ông Nguyễn Văn Ẩn

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy

annv6@quangnam.gov.vn
9 Nguyễn Thanh Yên
Ông Nguyễn Thanh Yên

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

yennt@quangnam.gov.vn
10 Trương Vĩnh Bá
Ông Trương Vĩnh Bá

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

batv2@quangnam.gov.vn
11 Nguyễn Thanh Hồng
Ông Nguyễn Thanh Hồng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

hongnt22@quangnam.gov.vn
12 Nguyễn Văn Phương
Ông Nguyễn Văn Phương

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

phuongnv2@quangnam.gov.vn
13 Nguyễn Văn Thái
Ông Nguyễn Văn Thái

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

thaiv1@quangnam.gov.vn
14 Lê Viết  Quang
Ông Lê Viết Quang

Chức vụ: Trưởng Công an

quangtamngoc@gmail.com
15 Nguyễn Đức Vương
Ông Nguyễn Đức Vương

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

vuongnd2@quangnam.gov.vn
16 Đỗ Văn Dung
Ông Đỗ Văn Dung

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy

dungdv7@quangnam.gov.vn
17 Nguyễn Văn Hùng
Ông Nguyễn Văn Hùng

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

hungnv14@quangnam.gov.vn
18 Trần Thị Bình
Bà Trần Thị Bình

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

binhtt13@quangnam.gov.vn
19 Nguyễn Văn Hiệp
Ông Nguyễn Văn Hiệp

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

hiepnv4@quangnam.gov.vn
20 Nguyễn Quang Cư
Ông Nguyễn Quang Cư

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

cunq@quangnam.gov.vn
21 Nguyễn Văn Ba
Ông Nguyễn Văn Ba

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

banv3@quangnam.gov.vn
22 Nguyễn Anh  Quốc
Ông Nguyễn Anh Quốc

Chức vụ: Công chức TP-HT

quocna@quangnam.gov.vn
23 Võ Văn Truyền
Ông Võ Văn Truyền

Chức vụ: CHT Ban Chỉ huy Quân sự

truyenvv@quangnam.gov.vn
24 Nguyễn Văn  Vận
Ông Nguyễn Văn Vận

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB

vannv5@quangnam.gov.vn
25 Nguyễn Thanh Lâm
Ông Nguyễn Thanh Lâm

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

lamnt6@quangnam.gov.vn
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công trên điện thoại