• Phim tài liệu Đại thủy nông Phú Ninh - một dòng nước, vạn dòng đời (trailer)